Almeerse Gitaarschool
Fred Tieman

Lesvoorwaarden m.b.t. het nemen van gitaarlessen bij de Almeerse Gitaarschool *)(lees vooral ook de toelichting)

 1. verbintenis vindt in de regel plaats vóór het begin van het seizoen (dit loopt doorgaans van half aug. t/m juni) dmv het invullen en ondertekenen van de lesovereenkomst. Het cursusjaar bestaat uit 40 lessen van een half uur die eenmaal in de week gegeven worden op een overeengekomen tijdstip. Men kan ook intekenen na de seizoenstart; men krijgt in dat seizoen het resterende aantal lessen. De lessen zijn zodanig over het jaar verdeeld dat de schoolvakanties er tussenuit vallen. De verbintenis loopt zonder opzegging na elk seizoen automatisch door; zodra er wijzigingen de lesvoorwaarden (o.a.. tarieven, reglement) plaatsvinden wordt gevraagd aan de start van een volgend seizoen een nieuw contract te tekenen.De lesvoorwaarden blijven dus het hele lopende seizoen van kracht.
 2. Bij opzegging dient een ondertekend opzegformulier ***) te worden ingeleverd met in acht name van een opzegtermijn van een kalendermaand voor degenen die in 10 termijnen betalen; degenen die in 2 termijnen betalen kunnen opzeggen een maand vóór de afloop van een seizoenshelft. Als men het volgende seizoen niet wil doorgaan dient men dit een maand vόόr de start van de zomervakantie eveneens via het opzegformulierkenbaar te maken. De docent houdt zich het recht voor de verbintenisper direct te beeindigen als daartoe aanleiding is (wanbetaling, onbetamelijk gedrag, bedreigingen e.d.)
 3. betalingen zijn contant of per overmaking op NL40 ABNA 0541 9353 48 (bank) t.n.v. A.J.M. Tieman en kunnen als volgt geschieden: (uw keuze aankruisen) *)
  • 1 termijn van € 285,- (voor leerlingen van 21 jr. en ouder: € 344,85) te betalen de week van de 1e les van het seizoen en € 285,- (c.q 344,85) 1 februari
  • 10 termijnen van € 60,- (voor 21 jr. en ouder € 72,60) te betalen elke 1e v.d. maand (de 1e termijn in de week van de 1e les)
 4. lesverzuim van de leerling door ziekte of anders, om welke (legitieme) reden dan ook, wordt doorbetaald; de verzuimde lessen worden niet ingehaald. Dit geldt ook als een leerling buiten de reguliere schoolvakanties op vakantie gaat. Als een leerling echter langer dan 6 lessen aaneengesloten ziek blijft is hij voor de verdere duur van de ziekte geen lesgeld verschuldigd.(zie vooral de toelichting)
 5. Het is niet de bedoeling dat een leerling die ziek is (en b.v. daardoor school- of werk moet verzuimen) wel de gitaarles gaat volgen. (zie verder de toelichting)
 6. bij verzuim van de docent wordt in overleg voor een inhaalles gezorgd of er vindt restitutie van het lesgeld voor de betreffende les plaats
 7. de leerling dient over een eigen instrument te beschikken van het klassieke model en voorzien van nylon snaren. Ook lesmiddelen (muziekpapier, lesmethodes) zijn op rekening van de leerling maar worden in overleg met de docent aangeschaft.
 8. (NB. zie ook de toelichting op het reglement)****)

Korting:
Bij 2 termijnen van 20 lessen betaalt de leerling t/m 20 jr. voor de 1e termijn € 285,- (op de 1e les) en voor de 2e termijn van het seizoen (begin februari) € 285,-, (in totaal € 570,- i.p.v. € 600,-)
Voor de leerling van 21 jr. en ouder is dat 2x € 344,85 (dus € 689,70 i.p.v. € 726,-)
Dat zijn dus 2 lessen gratis!

*) tarieven, kortingen en reglement gelden alleen voor het lopende seizoen
**) NB. als men later in het seizoen inschrijft en er nog minimaal 20 lessen zijn te gaan,
krijgt men nog steeds 1 les gratis bij volledige betaling 2e seizoenshelft
***) het opzegformulier is bij de docent beschikbaar
****) toelichting wordt bij het aangaan van de verbintenis bij de lesovereenkomst geleverd