Almeerse Gitaarschool
Fred Tieman

Lesvoorwaarden m.b.t. het nemen van gitaarlessen bij de Almeerse Gitaarschool

 1. Aanmelden
  1. Verbintenis vindt in de regel plaats vóór het begin van het seizoen (dit loopt doorgaans van half aug. t/m juni) d.m.v. het invullen en ondertekenen van de lesovereenkomst. Het cursusjaar bestaat uit 40 lessen van een half uur die eenmaal in de week gegeven worden op een overeengekomen tijdstip. Men kan ook intekenen na de seizoenstart; men krijgt in dat seizoen het resterende aantal lessen. De lessen zijn zodanig over het jaar verdeeld dat de schoolvakanties er tussenuit vallen. De verbintenis loopt zonder opzegging na elk seizoen automatisch door; zodra er wijzigingen de lesvoorwaarden (o.a.. tarieven, reglement) plaatsvinden wordt gevraagd aan de start van een volgend seizoen een nieuw contract te tekenen. De lesvoorwaarden blijven dus het hele lopende seizoen van kracht.
 2. Opzeggen
  1. Bij opzegging dient een ondertekend opzegformulier te worden ingeleverd met in acht name van een opzegtermijn van een kalendermaand. Als men het volgende seizoen niet wil doorgaan dient men dit een maand vόόr de start van de zomervakantie eveneens via het opzegformulier kenbaar te maken. De docent houdt zich het recht voor de verbintenis per direct te beëindigen als daartoe aanleiding is (wanbetaling, onbetamelijk gedrag, bedreigingen e.d.)
 3. Betalen
  1. Betalingen maakt u over op NL40 ABNA 0541 9353 48 (bank) t.n.v. A.J.M. Tieman. De termijnen moeten altijd de 1e van de maand binnen zijn
  2. Voor leerlingen van 21 jaar en ouder wordt het maandbedrag € 726 /12 = € 60,50 startend 1 september en eindigend 1 augustus
  3. Voor leerlingen jonger dan 21 jaar wordt het maand bedrag € 600 / 12 = € 50,- startend 1 september en eindigend 1 augustus
 4. Verzuim
  1. Lesverzuim van de leerling door ziekte of anders, om welke (legitieme) reden dan ook, wordt doorbetaald; de verzuimde lessen worden niet ingehaald. Dit geldt ook als een leerling buiten de reguliere schoolvakanties op vakantie gaat. Als een leerling echter langer dan 6 lessen aaneengesloten ziek blijft is hij voor de verdere duur van de ziekte geen lesgeld verschuldigd.
  2. Het is niet de bedoeling dat een leerling die ziek is (en b.v. daardoor school- of werk moet verzuimen) wel de gitaarles gaat volgen. (zie verder de toelichting)
  3. Bij verzuim van de docent wordt in overleg voor een inhaalles gezorgd of er vindt restitutie van het lesgeld voor de betreffende les plaats
 5. Instrument
  1. De leerling dient over een eigen instrument te beschikken van het klassieke model en voorzien van nylon snaren. Ook lesmiddelen (muziekpapier, lesmethodes) zijn op rekening van de leerling maar worden in overleg met de docent aangeschaft.
  2. (NB. zie ook de toelichting op het reglement)
 6. Aansprakelijkheid
  1. Almeerse Gitaarschool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten die de leerlingen maken door letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijdens de lessen. Uitzonderingen vormen de gevallen waarin wettelijke aansprakelijkheid van de docent wordt vastgesteld.
 7. Privacy bepalingen
  1. Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
  2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Almeerse Gitaarschool verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
 8. Toepasselijk recht
  1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vallen alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn onder Nederlands recht. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen.
 9. Wijziging van deze voorwaarden
  1. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen.
  2. Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd.
 10. Depot en inwerkingtreding
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld door de directie van de Almeerse Gitaarschool.
   Met ondertekening van het aanmeldformulier verklaart u dat u de algemene voorwaarden heeft ontvangen en akkoord te gaan met de inhoud en toepasselijkheid hiervan.